Skip to main content

BESTUUR

BESTUURDERS

De bestuursraad vergadert tussen drie en vijf maal per jaar en regelt het dagelijks bestuur van de vereniging binnen de grenzen van de wet, de statuten en het intern reglement. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid op de algemene vergadering.

Leden: Sylvia Collins, Olivier de Stexhe, Karlos Vansteenkiste, Eric Debrabandere, Marian De Lathouwer, Irene Nolte en Anja Van Damme

Algemene Vergadering

De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen (telkens de derde zondag van maart). De algemene vergadering is bevoegd voor o.a. benoemen en afzetten van bestuurders, goedkeuren van reglementen, statuten, rekeningen en budgetten en het kwijten van bestuurders. Elk effectief lid heeft recht op één stem. Het is de meest centrale plaats voor inspraak in de vereniging voor alle leden. Vraag je lidmaatschap voor de AV aan via het contactformulier. Je kan ook deelnemen als toeschouwer zonder stemrecht.
De AV telt momenteel zo'n 30 effectieve leden

Erkenningscommissie

De erkenningscommissie evalueert erkenningsaanvragen van beoefenaars, docenten en scholen op hun kwaliteiten en achtergrond en of ze beantwoorden aan de vooropgestelde erkenningsvoorwaarden. De commissie formuleert een advies dat voorgelegd wordt aan de Raad van Bestuur ter bevestiging.

Leden: Karlos Vansteenkiste (voorzitter), Sigrid Vanthuyne, Véronique Cloquet, Fanny De Maré

Deontologische Commissie

De Deontologische Commissie evalueert alle opmerkingen en eventuele klachten omtrent issues waarbij de deontologische code niet gerespecteerd wordt door de shiatsu-beoefenaars, docenten, scholen, studiecentra en beoefenaars in opleiding.

Leden: Karlos Vansteenkiste (voorzitter), Thierry Vincke, Marian De Lathauwer

Werkgroep Promo

De werkgroep Promo formuleert voorstellen en plannen voor promotie van en informatie over shiatsu en de BSF. Uitgewerkte en gebudgetteerde voorstellen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring.

Leden: Sylvia Collins (voorzitter), Anja Van Damme, Fanny De Maré, Gaëlle Bostyn, Hilde Baele, Jonathan Verlinden, Tina Indekeu

Werkgroep EQF/erkenning shiatsu

De werkgroep EQF/erkenning shiatsu werkt aan het bekomen van een erkenning van shiatsu als beroep. Uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring

Leden: Olivier de Stexhe (voorzitter), Claire Meyer, Corinne Stas, Eric Debrabandere, Laurence Stoffel, Marian De Lathouwer, Marjan Ledent, Sigrid Vanthuyne, Tanja den Hertog, Tom Decavele

Werkgroep scholing

De werkgroep scholing (WGS) bestaat uit vertegenwoordigers van alle erkende leden shiatsu-scholen. De WG scholing bespreekt in haar vergaderingen alle onderwerpen betreffende de shiatsu-opleiding, het curriculum en de examenprocedure. Ze komt minstens tweemaal per jaar samen. Beslissingen van de WGS worden aan de Raad van Bestuur voorgelegd ter confirmatie en verdere vertaling naar inwendig reglement waar nodig.

Leden: alle erkende shiatsu-scholen en studiecentra, voorzitter: Sylvia Collins

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social